Biuletyn Informacji Publicznej w Stawiszynie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

24 marca 2016

PFiZP 271.4.2012

Stawiszyn, dnia 21.09.2012 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowę szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożo­ną przez wykonawcę

„SATERNUS" Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 63
41-503 Chorzów

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (kryterium cena - 100 %). W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przyjęte kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

SUMA - 100 pkt

W trakcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego odrzucono 2 następujące oferty (i wykluczono jednego z Wykonawców):

Oferta nr 1

„PROMETEUSZ", Cezary Wojciech Krakowski
ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice

Oferta Wykonawcy  została odrzucona, ponieważ nie spełniła warunku określonego w art. 89 ust. 1 pkt. 2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 ze zm.).

Pismem z dnia 14.09.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę o uzupełnienie złożonej oferty zgodnie z art. 26 ust.3 ww. ustawy. Wykonawca dokonał w wyznaczonym terminie do dnia 17.09.2012 r. częściowego uzupełnienia, nie dostarczając:

- aktualnego wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEiDG) zgodnie z pkt. 6.3.2 SIWZ. Do oferty złożonej w dniu 28.08.2012 r. jak i uzupełnienia oferty z dnia 17.09.2012 r. dołączono wydruk wygenerowany na dzień: 2012-02-14. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

-  aktualnego certyfikatu zgodności zgodnie z pkt. 6.2.1 SIWZ na produkt: Bujak Pieski Dwa. Do oferty złożonej w dniu 28.08.2012 r. jak i uzupełnienia oferty z dnia 17.09.2012 r. załączono certyfikat PN-EN 1176:2008,

- zarówno do złożonej oferty z dnia 28.08.2012 r. jak i uzupełnienia oferty z dnia 17.09.2012 r. nie dołączono kart technicznych oraz certyfikatów zgodności zgodnie z pkt. 6.2.1 oraz 6.2.2 SIWZ dla produktu: Tablica do gry kółko i krzyżyk. Produkt jest jednym z elementów sprzętu rekreacyjnego wykazanym w Programie funkcjonalno-użytkowym- załącznikiem do SIWZ.

Z uwagi na to, że Wykonawca nie dostarczył dokumentu potwierdzającego spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a mianowicie nie dostarczył aktualnego wypisu z CEiDG zostaje on wykluczony na podstawie  art. 24 ust.2 pkt.4 ww. ustawy.

 

 

Oferta nr 3

„COLOR-SPORT" S.C., Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski
Ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń

Oferta Wykonawcy  została odrzucona, ponieważ nie spełniła warunku określonego w art. 89 ust. 1 pkt. 2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 ze zm.)  

Pismem z dnia 14.09.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę o uzupełnienie złożonej oferty zgodnie z art. 26 ust.3 ww. ustawy. Wykonawca dokonał w wyznaczonym terminie do dnia 17.09.2012 r. częściowego uzupełnienia, nie dostarczając:

- certyfikatu zgodności zgodnie z pkt. 6.2.1 SIWZ dla produktu zamieszczonego w złożonej ofercie z dnia 28.08.2012 r.: Huśtawka wagowa 256. W uzupełnieniu z dnia 17.09.2012 r. przekazano certyfikat zgodności nr 171/11 dla produktu huśtawka wagowa z podwójnymi siedziskami nr kat. 0041

- certyfikatu zgodności zgodnie z pkt. 6.2.1 SIWZ dla produktu zamieszczonego w złożonej ofercie z dnia 28.08.2012 r.: Tandem 405. W uzupełnieniu dołączono certyfikat zgodności dla produktu Ft14 huśtawka na sprężynie kiwak tandem pies,

- certyfikatu zgodności zgodnie z pkt. 6.2.1 SIWZ dla produktu zamieszczonego w złożonej ofercie z dnia 28.08.2012 r.: Skuter 400. W uzupełnieniu dołączono certyfikat zgodności dla produktu F014 huśtawka na sprężynie kiwak pies.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

mgr Robert Jarzębski

 

Otrzymują:

 1. „PROMETEUSZ"
  Cezary Wojciech Krakowski
  ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice
 1. „SATERNUS" Sp. z o.o.
  Ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
 1. „COLOR-SPORT" S.C.
  Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski
  Ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń
 1. aa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Nowicka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2472