Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki, działka nr 1/3

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2017

Ogłoszenie nr 500036627-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki , działka nr 1/3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820   Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.
Adres strony internetowej (url): www.stawiszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki , działka nr 1/3

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PFiZP 271.6a.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty pomiarowe 0,427km;Opracowanie inwentaryzacji 1kpl;Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu 1 kpl;Cięcie nawierzchnibitumicznych gł 4 cm- 5 m; Frezowanie nawierzchni asfaltowych 15 m2;Rozebranie krawężników o wymiarach 15x30 cm 80 mb;Rozebranie ław betonowych 4,875m3; Ława pod krawężnik z oporem 4,875 m3; Krawężniki betonowe wystające 15x30 80 m ; czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej 1706,36 m2; Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych 800 m2; Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa górna 8 cm 1861,996m2;Podbudowa z kruszywa łamanego dodatek za każdy następny cm 4x 1861,996m2 Pobocza kruszywa łamanego 12 cm 527,385 m2; Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 1706,36 m2; Nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych 4 cm 1706,36 m2; Przestawienie obrzeży betonowych 24 m;Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 18 m2; Nawierzchnia mineralno asfaltowa 3cm 18 m2; Oznakowanie drogi słupki 2szt; Tablice 2 szt

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 105348.94
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 105348.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 105348.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 105348.94
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67, ust 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty.

 

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2017-10-04
Data publikacji:2017-10-04
Osoba sporządzająca dokument:Lesław Luźny
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1306